Súťaž pre študentov


Teraz máte možnosť získať dva Apple produkty za cenu jedného! Nakúpte na našom e-shope ktorýkoľvek model iPad Air, iPad Pro, MacBook Air alebo MacBook Pro, a ste v hre o nový MacBook Air.
Do súťaže sa môžete zapojiť do 23. októbra 2021.

 
ŠTATÚT reklamnej a propagačnej súťaže  „O nový MacBook Air“
 
Tento štatút upravuje pravidlá súťaže „O nový MacBook Air“. Tento štatút súťaže bude uverejnený na internetovej stránke TRACO Computers www.tracocomputers.sk, počnúc dňom 16. augusta 2021.
 
1. Organizátor súťaže
TRACO Computers Piešťany, so sídlom Kukučínova 3, 921 01 Piešťany,  IČO: 31421652, DIČ: 2020395652, IČ DPH: SK2020395652, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
ďalej len ako „organizátor“.
 
2. Účel
Účelom súťaže je propagácia TRACO Computers a zvýšenie záujmu o komoditné a nekomoditné produkty od organizátorov súťaže.
 
3. Trvanie a miesto konania súťaže
Začiatok súťaže: 16.augusta 2021 (9:00:01). Koniec súťaže: 23. októbra 2021 (23:59:59).
Miesto konania súťaže: www.tracocomputers.sk alebo kamenná predajňa TRACO Computers, Kukučínova 3, 921 01 Piešťany
 
4.   Médiá určené pre súťaž
1.     Webová stránka www.tracocomputers.sk.
2.     Facebooková stránka www.facebook.com/tracocomputers. Propagačná súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.
 
5. Základný princíp súťaže
Podmienkou zaradenia do súťaže je zakúpenie niektorého produktu z radov iPad Air, iPad Pro, MacBook Air alebo MacBook Pro v e-shope www.tracocomputers.sk alebo v kamenných predajniach uvedených v odstavci 3. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto si zakúpi niektorý z vyššie uvedených produktov v čase trvania akcie, t.j. 17. augusta 2021 až 23. októbra. 2021. Zo všetkých zúčastnených vyžrebujeme 25.októbra 2021 jedného výhercu.

6. Podmienky účasti v súťaži
Podmienka zaradenia do súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr dňa 1. augusta 2021 dovŕšila 18 rokov. 
Súťaž je zverejnená na www.tracocomputers.sk
 
Súťaže sa nesmú zúčastniť :
•              zamestnanci organizátora súťaže,
•              podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení súťaže,
•              zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie,
•              osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa týchto bodov, tak nárok tejto osoby (výhercu) na výhru zaniká . Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná v poradí ďalšiemu vyžrebovanému účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí určenom podľa tohto štatútu.
 
7. Výhra a odovzdanie výhry
Výhrou v súťaži je MacBook Air. Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí splnili podmienky tohto štatútu.  Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí zakúpia počas trvania súťaže niektorý z produktov iPad Air, iPad Pro, MacBook Air alebo MacBook Pro. Organizátor súťaže vyžrebuje zo všetkých účastníkov súťaže jedného výhercu, a to 25. októbra.
Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha e-mailovým oznámením. Výhry budú výhercom zaslané doporučene poštou alebo odovzdané osobne, a to v období do 1 mesiaca po oznámení výsledkov súťaže.
 
8. Osobné údaje
V súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, organizátor ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, číslo karty výhod, emailová adresa, telefón, adresa na doručenie zásielky na účel evidencie súťažiacich, správy, vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry.
Organizátor do troch mesiacov od ukončenia súťaže osobné údaje účastníkov súťaže zlikviduje. Organizátor primeraným spôsobom uchováva osobné údaje výhercov pre účely daňové, účtovné a archivačné. Organizátor súťaže je oprávnený v rámci vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov súťaže zverejniť osobné údaje výhercov (v rozsahu: iniciály mena a priezviska, obec bydliska) na svojej internetovej stránke, alebo na www.tracocomputers.sk. Organizátor neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Organizátor nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania spracúvaných osobných údajov. Účastník súťaže a výhercovia majú všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktorých aktuálna verzia je dostupná na webovej stránke www.tracocomputers.sk
 
9. Súdne vymáhanie výhier v súťaži
Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Vecné ceny nie je možné vymeniť za finančnú výhru. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení, organizátor súťaže. Výhra presahujúca sumu 350 EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
10. Úprava a zmena pravidiel súťaže
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie pravidiel a podmienok súťaže uvedených v tomto štatúte.
 
11. Zodpovednosť za škodu
Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka súťaže vznikne organizátorovi súťaže alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Facebook nemá voči nim v súvislosti s touto súťažou žiadne záväzky a za priebeh súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť.
 
12. Všeobecné ustanovenie
Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže má povinnosť oznámiť výhercovi výšku výhry pri jej odovzdaní. Výhry do 350,- EUR sú v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od dane oslobodené.