Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi TRACO Computers s.r.o., ako prevádzkovateľom obchodu E-SHOP, a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlas s obchodnými podmienkami.
 

Článok 1 – Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a servisných podmienkach a ich prílohách nasledujúce výrazy tento význam:
 
* „TRACO Computers s.r.o.“ – znamená právnicku osobu so sídlom Kukučínova 3, 921 01 Piešťany, IČO: 31421652, IČ DPH: SK2020395652, registrácia: Okresný súd Trnava, vložka č. 1747/T.
* „odberateľ“ – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s TRACO Computers s.r.o vystavením objednávky prostredníctvom virtuálneho obchodu E-SHOP TRACO Computers s.r.o.,
* „tovar“ – znamená všetky produkty uvedené v platnom cenníku virtuálneho obchodu E-SHOP-TRACO Computers s.r.o.,
* „pracovný čas“ – znamená čas v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 hod.
 

Článok 2 – Objednávanie a dodávky tovaru

1. Odberateľ objednáva tovar v prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu E-SHOP.
2. Každá objednávka musí obsahovať:
fyzická osoba: meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákazníka, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob a miesto prevzatia tovaru,
podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, kontaktnú osobu, telefónne a faxové číslo, IČO, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob a miesto prevzatia tovaru.
TRACO Computers s.r.o. zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.
3. TRACO Computers s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou a formou e-mailu oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar pravdepodobne k dispozícii prípadne odoslaný. Odberateľovi sa zobrazuje v čase objednávania v režime online aktuálna dostupnosť tovaru („2-3 dni“ alebo "skladom") – informácie o dostupnosti tovaru sú aktualizované minimálne raz za deň a vyjadrujú počet pracovných dní od objednania tovaru do jeho expedovania odberateľovi.
4. TRACO Computers s.r.o. zabezpečuje dopravu podľa vášho výberu v príslušnej kolónke.
5. TRACO Computers s.r.o. tovar zasiela na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote.
6. Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list vystavený TRACO Computers s.r.o..
7. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe.
8. Tovar je zabalený a zabezpečený pod. sub. TRACO Computers s.r.o. alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú TRACO Computers s.r.o. akceptované.
9. Za tovar je zodpovedný TRACO Computers s.r.o. až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy TRACO Computers s.r.o. odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch predajne TRACO Computers s.r.o. alebo na inom dodacom mieste, s ktorým pod. sub. TRACO Computers s.r.o. vysloví súhlas.
 

Článok 3 – Ceny

1. Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v cenníku. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.
2. Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, zahrňujú daň z pridanej hodnoty, ktorú zaplatí zákazník vo výške a spôsobom vyžadovaným platnou daňovou právnou úpravou.
3. TRACO Computers s.r.o. si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov (pričom výraznou úpravou cien sa rozumie jej zvýšenie minimálne o 2 %), na zmenu EUR voči USD o 2 % a viac vo vzťahu k platnému kurzu v deň vystavenia posledného platného cenníka, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.
 

Článok 4 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v mene EURO, pričom pod. sub. TRACO Computers s.r.o. vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
 
* PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.
* PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v prevádzke predajne.
* PLATBA VOPRED: na základe vygenerovanej zálohovej faktúry prevodm na účet, alebo cez elektronický platobný portál (TATRA Banka, VUB).
 

Článok 5 – Práva a povinnosti pod. sub. TRACO Computers s.r.o. a odberateľa

1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, TRACO Computers s.r.o. nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
2. Odberateľ sa zaväzuje, že tovar, na ktorý sa poskytuje licencia alebo ktorý podlieha vývozným kontrolným zákonom a nariadeniam Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky, nebude vyvážať, či už priamo alebo nepriamo, do:
* krajín, ktoré podliehajú obmedzeniam zo strany Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky (v súčasnej dobe napr. Kuba, Irán, Irak, Líbya, Severná Kórea, Sýria a Sudán) alebo
* konečnému používateľovi, ktorému bolo federálnym úradom vlády Spojených štátov amerických zakázané zúčastniť sa exportných transakcií Spojených štátov amerických.
3. TRACO Computers s.r.o. aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu.
 

Článok 6 – Záručné lehoty a reklamačný poriadok

1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený iba u TRACO Computers s.r.o..
2. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry reklamačnému technikovi. Doba na vybavenie reklamácie sa začína až dňom, kedy je tovar aj s príslušenstvom a dokumentáciou kompletne doručený technikovi, resp. do sídla spoločnosti TRACO Computers s.r.o.
3. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“.
4. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
5. TRACO Computers s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
6. • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@tracocomputers.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. ( http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s )
• Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
• Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 

Článok 7 – Záručný a pozáručný servis

TRACO Computers s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť pod. sub. TRACO Computers s.r.o. všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.
 

Článok 8 – Poštovné

Poštovné vo výške stanovenej pri všetkých druhoch dopravy sú s DPH a pripočítavame k objednávkam.

Článok 9 - Vrátenie tovaru

Tovar ktorý si zakúpite online službou cez náš eshop, môžete vrátiť až do 14 dní bez udania dôvodu a získať plnú sumu späť, vrátane dopravných nákladov. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení, dodacieho listu na adresu spoločnosti TRACO Computers s.r.o. Tovar vám vymeníme za iný, alebo vám vrátime peniaze.
Pri vrátení už použitého tovaru, je účtovaný storno poplatok v závislosti od miery opotrebovania príslušného tovaru (vo výške od 5% do 30%). Funkčnosť a mieru opotrebenia posúdia naši technici. V závislosti od opotrebenia navrheme výšku odkupnej ceny. Po jej vzájomnom odsúhlasení, tovar odkúpime späť.

Z dôvodov ochrany zdravia a hygienických dôvodoch nie je možné vrátiť nasledovné typy výrobkov:
- akékoľvek slúchadlá
- tlakomery a podobné výrobky, ktoré sa používajú v osobnom kontakte
 
Z dôvodu povahy výrobku nie je možné vrátiť nasledovné typy výrobkov:
- zákazkové konfigurácie počítačov Apple
- ochranné fólie, ak už boli aplikované
- batérie, ktoré už boli použité
- programové vybavenie
- produkty, ktorých používanie si vyžaduje zaregistrovanie osôb, zber osobných údajov a sú viazané na výrobné číslo výrobku, napr. iOS príslušenstvo pre sledovanie zdravotného stavu, počítače Apple, iOS zariadenia (iPhone, iPad, iPod).
O možnostiach vrátenia tovaru sa vopred informujte na e-mailovej adrese: obchod@tracocomputers.sk .

Vrátenie peňazí:
Finančné prostriedky vám budú vrátené do 14 dní od vrátenia tovaru bankovým prevodom na vami udaný účet. Daňový doklad (dobropis) vám bude zaslaný emailom a v prípade vyžiadania aj na poskytnutú poštovú adresu. Vrátenie kúpnej ceny zahŕňa aj náklady na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru, pokiaľ sa využijú štandardné možnosti dodania.

Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru nemá podnikateľ (napr. SZČO s IČO), ani firma.

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2. Práva odberateľa (najmä právo odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov) vo vzťahu k pod. sub. TRACO Computers s.r.o. vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
3. TRACO Computers s.r.o. ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. marca 2009.