Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Ochrana osobných údajov (GDPR)


Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom o ochrane osobných údajov. 

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. 
Ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť aj svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO. 

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej " ZnOOÚ") osobné údaje kupujúceho budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii.

Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

Kupujúci môže pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. O zrušenie zasielania ponúk a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu obchod@tracocomputers.sk , alebo priamo na internetovej stránke https://www.tracocomputers.sk/obchod/sekcia/nazov/mailing.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Osobné údaje budú spracovávané do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Predávajúci neposkytne tieto údaje tretej strane alebo verejnosti.

Predávajúci nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s elektronickým obchodom na serveri www.tracocomputers.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Taktiež sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje odstráni z databázy.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 
V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: 

  • požiadať predávajúceho o vysvetlenie,

  • požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Navštevník, ktorý vyplní formulár na stránke, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. 

Návštevník súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Nastavenia cookies