Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Etický kódex


Našim zamestnancom chceme umožniť, aby boli hrdí, že pracujú práve u nás. Nič viac, nič menej. 
 
TRACO Computers s.r.o. se dobrovoľne hlási k dodržovaniu požiadaviek Kódexu správania elektrotechnického priemyslu (EICC), ktorého cieľom je zaistiť, aby pracovné podmienky v spoločnosti boli bezpečné, aby sa so zamestnancami zaobchádzalo dôstojne a s úctou a aby pracovné postupy boli v súlade so životným prostredím. Neoddeliteľnou súčasťou Kódexu je dodržovanie najvyšších etických zásad. 


Osobná zodpovednosť

Vedenie, manažéri a zamestnanci spoločnosti sú zodpovední za svoje konanie, rozhodnutia a zvolené postupy a sú si plne vedomí svojich individuálnych kompetencií. Hlásia sa k pravidlám podnikateľskej etiky a dbajú na svoju profesijnú česť. 


Ochrana dobrého mena

Dobré meno získava firma dlhodobou reputáciou bezúhonnosti a kompetentnosti. Každý zamestnanec dbá o dobré meno firmy a ochranu jej záujmov. Zaväzuje sa ochraňovať duševné vlastníctvo aj materiálne bohatstvo firmy. 
 

Ochrana životného prostredia

Harmónia so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás. Zamestnanci pracujú v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia. 
 

Vzťah k zamestnancom

Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka. Požívajú vzájomnú dôveru umožňujúcu bezbariérovú výmenu informácií nezávisle od pracovných pozícií, ktorá vytvára príjemné pracovné prostredie. Firma podporuje ich osobnostný rast, vzdelávanie a používanie nových technológií. 
 

Vzťah k zákazníkom

Zákazník je našim rovnocenným partnerom: jeho spokojnosť je našou prioritou. Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu. Našim cieľom je kvalitná, progresívna a dobre organizovaná práca pre zákazníka. 
 

Vzťah ku konkurencii

Rešpektujeme zákony regulujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správame čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého meno celého odvetvia. Rešpektujeme dobré meno konkurencie a so všetkými konkurentmi jednáme ako s rovnocennými subjektami. 
 

Vzťah k spoločnosti a štátu

Firma dodržiava legislatívne pravidlá, normy a zákony dané štátom. Zaväzuje sa správať ako sociálne zodpovedný občan vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti.